Grow, your real estate

Disclaimer

De Capital Real Estate CVBA, afgekort CRE, met zetel te 1000 Brussel, Kunstlaan 56, ingeschreven in het RPR te Brussel onder het nummer 0680.614.158 te bereiken op 02/883.73.47 of op info@growinvest.be , en de met haar verbonden vennootschappen, hebben deze website met de grootste zorg samengesteld.
De hier weergegeven informatie is van algemene aard, en kan geenszins als sluitend professioneel juridisch en/of fiscaal advies, aangepast aan uw specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden, worden beschouwd.
De hier weergegeven informatie is ontoereikend om een aankoopbeslissing te kunnen nemen. Deze informatie houdt geen aanbod in, maar is louter een kennisgeving dat het hier weergegeven project zal worden ontwikkeld. Wie interesse toont, zal ten gronde geïnformeerd worden in persoonlijke gesprekken, en zal alsdan toegang krijgen tot alle relevante documentatie die deel uitmaakt van een aankoopdossier. De uiteenzetting door de promotor/verkoper met betrekking tot de opbrengsten, het rendement, de centrale facilitaire dienstverlening, etc. kan hoogstens als een inspanningsverbintenis worden beschouwd, niet als een resultaatsverbintenis.
MERK OP: Dit is geen aanbod in het kader van de prospectuswet, en valt buiten het toezicht van de FSMA. Investeren in één van onze producten betekent een totale investering van boven de € 100.000. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW, registratierechten en kosten.